Gletex

Gletex është material i gatshëm për gletim final me bazë çimento për siperfaqe të mureve dhe pllafoneve të brendshme me shtresë prej 1mm. Eshtë i përshtatshëm për sipërfaqe betoni, llaç me bazë cimento, etj.

Përmbajtja duhet të përzihet me 6-7 litra ujë për 25 Kg. Masa aplikohet me vegëla metalike në dy shtresa. Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë mirë (për 2-3 ore). Lëmimi i sipërfaqës me letër grrithëse mund të bëhet pas 12 orëve

Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë të fortë, e pastrër dhe e thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqitështë prej +5°C deri +35°C.

Produkti duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë, në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat
përdorimi 6 muaj

20 KG

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve