Confix

Confix është llaç i gatshëm pluhur, i parapërgatitur për përdorimme bazë çimenton dhe gëlqerën. Duhet vetëm ti shtohet uji. Është ideal për suvatimin e mureve të brendshme dhe të jashtme me trashësi 2.5 cm, për tavane si dhe për të gjitha llojet e bazamenteve.

Përmbajtja duhet të përzihet me 5 litra ujë të pastër për 25 Kg dhe mund të aplikohet me vegla pune klasike, si dhe me makineri për lyerje dhe rrafshim. Llaçt i duhen sëpaku 7 ditët harje para se të aplikohen masa tjera. Në rast të temperaturave të larta masa e vendosur duhet freskuar me ujë për të evituar plasaritjet.

Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë të fortë, e pastrër dhe e thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqitështë prej +5°C deri +35°C.

Produkti duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë, në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat
përdorimi 6 muaj

25 KG

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve