Beton Kontakt

Dekorfix Betonkontakt përdoret si material lidhës mes betonit dhe shresave tjera pasardhëse. Siguron ngjitjen e fortë të shtresave pasuese si: fasada, llaç, hidroizolues, etj, sidomos në sipërfaqe të betonit te brendshme dhe te jashtme

Sipërfaqja ku do të aplikohet betonkontakti  duhet të jetë të fortë , e pastrër dhe e  thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive.

Betonkontakti nuk përzihet me ujë, përveç në rastet kur bëhet aplikimi me makineri. Temperatura e preferuar për aplikimin e duhet të jetë mbi +5°C

Betonkontakti duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë,  në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

 Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat përdorimi 6 muaj. 


TECH:

Koha mesatare e tharjes: 24h/orë
Shpenzimi mesatar:  2-4 m2/kg
Temperatura:  +5°C -  +35°C

5KG 20KG

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve